baner
Poszukiwany wykonawca zastępczy rozbiórki

Łosice, dnia 14.05.2018 r.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Piłsudskiego 6

08-200 Łosice

 

 

poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1201 ze zm.) polegający na rozbiórce samowolnie wykonanego utwardzonego pobocza w miejscowości Łosice przy ul. Spokojnej, na działce o numerze ewidencyjnym 1297/1 stanowiącym drogę gminną nr 200747W. Powierzchnia utwardzonego pobocza przeznaczono do rozbiórki wynosi około 34 m2. Teren po rozbiórce należy uporządkować i wyrównać.

Nakaz rozbiórki utwardzonego pobocza wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  nr 14.2016 z dnia 19.05.2016 r. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

 

Wykaz czynności, które wykonawca musi dokonać w ramach realizacji zadania:

  1. przedstawić kosztorys na wykonanie całego zadania,
  2. uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
  3. wykonać rozbiórkę utwardzonego pobocza z kostki betonowej wykonanego po obu stronach zjazdu wraz z podsypką piaskową (o powierzchni około 34 m2),
  4. koryto po zdjęciu kostki wypełnić warstwą ziemi urodzajnej, dokonać wyrównania gruntu i obsiania mieszanką traw,
  5. rozebrać obrzeża betonowego (sztuk 5) oraz ustawić krawężnik betonowy 15×30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz wykonaniem ławy podkrawężnikowej z betonu B-15,

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 83 359 04 52 lub w siedzibie inspektoratu – Łosice, ul. Piłsudskiego 6.

 

Oferty zawierające nazwę wykonawcy wraz z adresem oraz cenę (+VAT)  należy złożyć do 30 czerwca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania ofert:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08–200 Łosice