baner
Inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli

 

Ogłoszenie o naborze NR 47750 z dnia 18.05.2019 r.
 
 • Wymiar pracy: 1 etat
 • Ilość stanowisk: 1

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Inspektor do spraw: orzecznictwa i kontroli
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ŁOSICE
ADRES URZĘDU:
ul. PIŁSUDSKIEGO 6, 08-200 ŁOSICE
 
WARUNKI PRACY
– Praca w siedzibie inspektoratu: obsługa klienta, przygotowywanie projektów pism. 
– Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. 
– Biuro na 2 piętrze. 
– Wykonywanie czynności inspekcyjnych na terenie powiatu łosickiego: przeprowadzanie kontroli i oględzin. 
– Praca na wysokości powyżej 3 m. 
– Warunki niedostosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy i odpowiednio dostosowanej toalety

 

ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych
 • przyjmowanie zawiadomień o: terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów,
 • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzenia odpowiednich sprawozdań
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przeprowadzanie kontroli w terenie,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe:
 • uprawnienia budowlane mile widziane
 • prawo jazdy kat. B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jeżeli ich zakres wykracza poza wymagany na podstawie art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach 
  08-200 Łosice 
  ul. Piłsudskiego 6 
  Adnotacja na kopercie „Oferta na stanowisko pracy – inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli”

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –  dalej RODO – informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: pinb@losice.pl, tel. 83 359 04 52.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – można skontaktować się pisząc na adres e mail: pinb_iod@losice.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Uwaga: Jeżeli w dokumentach zawarte zostaną dane inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze i określone w art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.
 5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe zgromadzone w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie oferty bez rozpoznania. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, muszą być podpisywane własnoręcznie a oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę ich sporządzenia.

 

załączniki:

załącznik do ogłoszenia klauzula zgody na dane dodatkowe