baner
Jesteś tutaj: Bip -> KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łosicach
 do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa obiektów budowlanych występującym w okresie zimowym

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązku właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami), w razie czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu, jak również usuwanie z elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Zwracam również uwagę aby sprawdzić stan techniczny urządzeń spalających paliwa, przewodów kominowych, wentylacyjnych i gazowych. Brak szczelności, sprawności lub drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami, do przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych uprawnione są osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Apeluję o rozwagę i ostrożność w korzystaniu z dodatkowych piecyków gazowych i elektrycznych.

Właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).

Ponadto zwracam uwagę samorządom posiadającym własne lokale socjalne, aby przeprowadziły przeglądy stanu technicznego tych budynków przed zimą. Zwłaszcza stan techniczny kotłów, pieców, ich przyłączeń oraz kominów. Aby zainteresować się metodami „dogrzewania” lokali przez użytkowników, aby były one bezpieczne.

Nasze bezpieczeństwo zależy głownie od nas samych. Jeżeli zauważycie Państwo zagrożenie, którego usunięcie jest niezależne od Was, prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Łosicach, lub innymi służbami.

Sylwester Chwedczuk

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach