baner
Poszukiwany wykonawca rozbiórki w drodze wykonania zastępczego

 

Łosice, dnia 19 października 2018 r.

 

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice

 

poszukuje wykonawcy, do wykonania zastępczego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1314 ze zm.) polegającego na wykonaniu rozbiórki utwardzonego pobocza, po obu stronach zjazdu na działkę budowlaną o numerze ewidencyjnym 1101/2 w Łosicach przy ul. Spokojnej, na działce o numerze ewidencyjnym 1297/1 stanowiącym drogę gminną nr 200747W. Powierzchnia utwardzonego pobocza przeznaczono do rozbiórki wynosi około 34 m2. Teren po rozbiórce należy uporządkować i wyrównać.
Nakaz rozbiórki utwardzonego pobocza wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 14.2016 z dnia 19.05.2016 r. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

 

Wykaz czynności, które wykonawca musi dokonać w ramach realizacji zadania:
1. przedstawić kosztorys na wykonanie całego zadania,
2. uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
3. wykonać rozbiórkę utwardzonego pobocza z kostki betonowej wykonanego po obu stronach zjazdu wraz z podsypką piaskową (o powierzchni około 34 m2),
4. koryto po zdjęciu kostki wypełnić warstwą ziemi urodzajnej, dokonać wyrównania gruntu i obsiania mieszanką traw,
5. rozebrać obrzeża betonowego (sztuk 5) oraz ustawić krawężnik betonowy 15×30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz wykonaniem ławy podkrawężnikowej z betonu B-15,

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 83 359 04 52 lub w siedzibie inspektoratu – Łosice, ul. Piłsudskiego 6.

 

Oferty zawierające nazwę wykonawcy wraz z adresem oraz cenę (+VAT) należy złożyć do 30 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08–200 Łosice