baner
Jesteś tutaj: Bip -> Referent
Referent
Ogłoszenie o naborze NR 60889 z dnia 08.02.2020 r.
 
 • Wymiar pracy: 1 etat
 • Ilość stanowisk: 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ŁOSICE
ADRES URZĘDU:
ul. PIŁSUDSKIEGO 6, 08-200 ŁOSICE
 
WARUNKI PRACY
– Praca w siedzibie inspektoratu: obsługa klienta, przygotowywanie projektów pism
– Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
– Biuro na 2 piętrze.
– Wykonywanie czynności inspekcyjnych na terenie powiatu łosickiego: przeprowadzanie kontroli i oględzin.
– Praca na wysokości powyżej 3 m.
– Częste kontakty z interesantami oraz konieczność udzielania informacji telefonicznych.
– Warunki niedostosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy i odpowiednio dostosowanej toalety.

ZAKRES ZADAŃ
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych
 • przyjmowanie zawiadomień o: terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, uczestniczenie w kontroli obowiązkowych budów
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, uczestniczenie w kontroli obowiązkowych budów
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przeprowadzanie kontroli w terenie,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie administracja lub budownictwo
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • znajomość programów WORD i EXCEL
 • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub kierunku pokrewnego
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku w administracji lub na budowie
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jeżeli ich zakres wykracza poza wymagany na podstawie art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Łosicach
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
  08-200 Łosice
 • Prosimy o adnotację na kopercie „Oferta na stanowisko pracy – referent”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –  dalej RODO – informuję, że:

I.     Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: pinb@losice.pl, tel. 83 359 04 52.

II.     Z Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 – można skontaktować się pisząc na adres e‑mail: pinb_iod@losice.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. I.

III.     Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach zawarte zostaną dane inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze i określone w art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.)1 lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO2 konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2 art. 9 ust. 2 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust.1

IV.     Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.

V.     Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

VI.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b.       prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.       prawo do usunięcia danych osobowych;

e.       jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f.        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

VIII.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, muszą być podpisywane własnoręcznie a oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę ich sporządzenia.

Prosimy o adnotację na kopercie „Oferta na stanowisko pracy – referent”

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

załączniki:

załącznik do ogłoszenia klauzula zgody na dane dodatkowe