baner
Poszukiwany wykonawca ekspertyzy technicznej

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach poszukuje wykonawcy ekspertyzy technicznej budynku usługowo-mieszkalnego, konstrukcji murowanej, zlokalizowanego na działce budowlanej oznaczonej nr ewidencyjnym 489, w Łosicach, ul. Krótka 2.

            Do przedłożenia ekspertyzy technicznej zostali zobowiązani właściciele działki postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jednak do dnia dzisiejszego nie została ona przedłożona.

             Wypełniając dyspozycję art. 81c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się z ofertą na wykonanie powyższej ekspertyzy technicznej budynku usługowo-mieszkalnego konstrukcji murowanej, zlokalizowanego na działce budowlanej oznaczonej nr ewidencyjnym 489, w Łosicach, ul. Krótka 2.

             Oferty na wykonanie ekspertyzy wraz ze wskazaniem kosztów opracowania należy składać w formie pisemnej w biurze Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, do dnia 31.03.2020r.

              O wyborze oferty będzie decydować najniższa cena za wykonanie ekspertyzy.

               Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Inspektoratu lub telefonicznie pod numerem (83) 359 04 52 w godzinach 7.30 – 15.30.

Ekspertyza techniczna powinna zawierać takie elementy jak:

– określenie celu i zakresu opracowania;

– podstawy formalne;

– zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;

– opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;

– analizę techniczną występujących zjawisk i przyczyn;

– wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń;

– wnioski i zalecenia.