baner
Nowy obowiązek przy oddawaniu budynków do użytkowania

Od 28 kwietnia 2023 r. jako załącznik przy oddawaniu budynków do użytkowania wymagane będzie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wymóg ten nie będzie dotyczył budynku:

1)podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2)używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3)przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4)mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5)wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6)gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).