– Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy

W związku z dużą nowelizacją ustawy Prawo budowlane, obowiązującą od września 2020 roku, z zmianie uległy zasady m.in. dokonywania zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych.

Wg aktualnych zapisów Prawa budowlanego, zawartych w  art. 41 ust.4, Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których uzyskał pozwolenie na budowę, dokonał zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.).

Zawiadomienie na druku BP-12 zawiera:

1)    informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został on ustanowiony). W odniesieniu do tych osób dołączyć należy też kopie zaświadczeń o aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

2) Oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego (jeżeli był wymagany) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Do złożenia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wypełnia się druk PB-12, oraz dołącza oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego wraz z innymi załącznikami wymienionymi wyżej.

Zawiadomienie w wyżej wymienionej formie składa się dla inwestycji, projektowanych w aktualnej formie, sporządzonych po 19 września 2020 roku, gdzie do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Łosicach składało się 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego.

Jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie był złożony do 19.09.2021 r. z 4 egzemplarzami projektu, wówczas należy złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowalnych na obowiązującym druku PB-12 oraz załączniki w formie sprzed nowelizacji ustawy prawo budowlane, tj. :

  Zgodnie z art. 41 ust.4 Prawa budowlanego, Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których uzyskał pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) organ nadzoru budowlanego dołączając na piśmie:

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
  2. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
  3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

   Druk zawiadomienia PB-12 wypełnia Inwestor wg wytycznych zawartych na górze strony. 

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wypełnia wybrany kierownik budowy, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Do oświadczenia kierownik budowy dołącza kserokopię aktualnego zaświadczenia z Izby Samorządu Zawodowego oraz kserokopię dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Jeśli ustanowiony został inspektor nadzoru inwestorskiego, oświadczenie takie wypełnia się analogicznie do oświadczenia kierownika budowy, dołączając kserokopie aktualnego zaświadczenia z izby inżynierów oraz uprawnień budowlanych.

Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wypełnia inwestor i dołącza się do wniosku jedynie gdy przewiduje czas budowy dłuższy niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników, lub gdy planowany zakres robót przekraczać będzie 500 osobodni.

Zgłoszenia należy dokonać przed planowanym rozpoczęciem robót, lecz może to być dzień dokonania zgłoszenia. Ważne, żeby w dniu rozpoczęcia prac decyzja(zgłoszenie), na podstawie której zamierzamy prowadzić roboty budowlane, była prawomocna.

Poniżej znajdują się druki do pobrania, potrzebne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku składania 4 egzemplarzy projektu do wniosku o pozwolenie na budowę):

druki mają charakter wyłącznie informacyjny/przykładowy

opracował: Sylwester Chwedczuk