– Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy
 Zgodnie z art. 41 ust.4 Prawa budowlanego, Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których uzyskał pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a) organ nadzoru budowlanego dołączając na piśmie:

 

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
  2. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego), stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
  3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 

 

Druk zawiadomienia wypełnia Inwestor. W zawiadomieniu należy podać numer i znak pozwolenia lub zgłoszenia na podstawie którego realizowana będzie inwestycja, oraz jej adres, a ponadto: imię i  nazwisko kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przybliżony termin rozpoczęcia robót budowlanych. Inspektora nadzoru inwestorskiego należy wyznaczyć jeżeli w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożono taki obowiązek, lub gdy Inwestor chce, aby osoba o odpowiednich kwalifikacjach kontrolowała budowę w Jego imieniu.

 

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wypełnia wybrany kierownik budowy, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Do oświadczenia kierownik budowy dołącza kserokopię aktualnego zaświadczenia z Izby Samorządu Zawodowego oraz kserokopię dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

Jeśli ustanowiony został inspektor nadzoru inwestorskiego, oświadczenie takie wypełnia się analogicznie do oświadczenia kierownika budowy, dołączając kserokopie aktualnego zaświadczenia z izby inżynierów oraz uprawnień budowlanych.

 

Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wypełnia inwestor i dołącza się do wniosku jedynie gdy przewiduje czas budowy dłuższy niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników, lub gdy planowany zakres robót przekraczać będzie 500 osobodni.

 

Zgłoszenia należy dokonać przed planowanym rozpoczęciem robót, lecz może to być dzień dokonania zgłoszenia. Ważne, żeby w dniu rozpoczęcia prac decyzja(zgłoszenie), na podstawie której zamierzamy prowadzić roboty budowlane, była prawomocna.

 

Poniżej znajdują się druki do pobrania, potrzebne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych:

 

 

 

druki mają charakter wyłącznie informacyjny/przykładowy

opracował: Sylwester Chwedczuk