– Pozwolenie na użytkowanie
Pozwolenie na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej tutejszy organ nadzoru budowlanego wydaje, gdy:
  • wybudowany obiekt zalicza się do odpowiedniej kategorii, wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego( adnotacja o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie powinna być wpisana w decyzji o pozwoleniu na budowę)
  • w stosunku do wybudowanego obiektu budowlanego prowadzone było postępowanie w sprawie samowoli budowlanej lub odstępstwa od projektu budowlanego w tutejszym inspektoracie
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót
  • zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy, chcemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie
Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.
Przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na użytkowanie należy zgłosić chęć przystąpienia do użytkowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Należy to zrobić wcześniej, gdyż organy te mogą przeprowadzić swoje postępowanie, tj. przeprowadzić kontrolę i wydać opinię. Mogą również odstąpić od przeprowadzenia postępowania, wówczas niezajęcie stanowiska przez te organy w terminie 14 dni od dnia doręczenia traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Przykładowy wzór zawiadomienia znajduje się na dole strony.
Poza tym do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć załączniki jak do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Szczegółowy wykaz załączników wraz z wyjaśnieniem znajduje się tutaj
Jeśli w złożonym wniosku o pozwoleniu na użytkowanie okaże się że dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, tutejszy organ wezwie pisemnie do ich uzupełnienia, wyznaczając odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia brakujących dokumentów wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

 

 Do wniosku należny również dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Wysokość opłaty i numer konta na który należy jej dokonać znajduje się w zakładce opłaty skarbowe

 

Gdy dokumenty zostaną uzupełnione, PINB w ciągu 7 dni zobowiązany jest wyznaczyć termin obowiązkowej kontroli. Nie może się ona odbyć w terminie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku, lub uzupełnionego wniosku.

 

Podczas obowiązkowej kontroli, w obecności inwestora, zgodnie z art. 59a Praw budowlanego, sprawdzane są:
  • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
  • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
  • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
  • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
  • uporządkowania terenu budowy.
Z obowiązkowej kontroli sporządzany jest protokół, którego 1 egzemplarz otrzymuje inwestor. Następnie na podstawie wyników kontroli, zazwyczaj w ciągu kilku dni, wydawana jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 

Jeśli podczas obowiązkowej kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w w/w elementach, zgodnie z art. 59f. 1. Prawa budowlanego, PINB w Łosicach wymierzy się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s = 500zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane. Kary stanowią sumę iloczynów za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. W takich przypadkach PINB odmawia w drodze decyzji, wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie naprawcze, opisane w art. 51 Prawa budowlanego.  Dlatego ważne jest, aby przy budowie budynków, które wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dochować staranności, aby  roboty prowadzone były zgodnie z projektem, a w razie konieczności wykonania odstępstw od projektu, należy sporządzić projekt zamienny i zmienić decyzję o pozwoleniu na budowę,  lub w przypadku zmian nieistotnych dołączyć rysunki zamienne do dokumentacji budowy.

 

Jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostanie, że zgłaszany do użytkowania obiekt jest już użytkowany, to na podstawie art 57 ust. 7, organ nadzoru budowlanego wymierzy karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

 

Poniżej znajdują się druki potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie:

 

druki mają charakter wyłącznie informacyjny/przykładowy

sporządził: Sylwester Chwedczuk