– Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego  uzyskało się wcześniej pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a) można przystąpić po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Jest to procedura uproszczona i dotyczy obiektów na które nie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zapis taki powinien znajdować się w decyzji o pozwoleniu na budowę).

 

Do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagane jest złożenie wniosku wraz z potrzebnymi załącznikami:
 1. Oryginał dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy.
 2. Oświadczenie kierownika budowy:
  • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  • dla budynków z częścią mieszkalną, zgodnie z art. 57 ust. 1a Prawa budowlanego, informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 3. Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 4. Protokoły badań i sprawdzeń:
  • Protokół ze sprawdzenia przewodów kominowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej (pomiar skuteczności i hałasu wentylacji mechanicznej).
  • Protokoły pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej lub oświadczenie o sprawdzeniu instalacji elektrycznej.
  • Protokół: próby szczelności instalacji gazowej lub sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej.
  • Protokoły i decyzje dla urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Inne w zależności od rodzaju realizowanej inwestycji
 5. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.
 6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy do obiektu.
 7. Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wg art. 56 Pb, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej (dotyczy inwestorów, których projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych).
 8. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, wraz z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony) oświadczenia kierownika budowy (Tylko w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót)

 

Aby zakończyć budowę w tutejszym inspektoracie nadzoru budowlanego należy wypełnić druki znajdujące się do pobrania na dole strony. Wypełnia je inwestor oraz kierownik budowy. Ponadto trzeba skompletować załączniki wymienione na odwrocie zawiadomienia. Nie zawsze będą wymagane wszystkie. Ilość protokołów badań i sprawdzeń zależna jest od ilości wbudowanych w budynek instalacji.
Protokoły badań instalacji elektrycznych i odgromowych powinny być wykonane przez osobę posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, potwierdzone przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
Protokoły badań stanu technicznego  przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą dokonać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Protokół odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być sporządzone przez osoby posiadające  uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Protokół z próby szczelności instalacji gazowej powinien być wykonany przez osobę posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych lub posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Protokół taki dołącza się gdy w projekcie budowlanym była również zaprojektowana instalacja gazowa wewnętrzna. Gdy była tam jedynie przewidziana, a opisana jako „wg odrębnego opracowania” wówczas przed oddaniem budynku do użytkowania należy zakończyć budowę instalacji gazowej. I to  tam dołączyć należałoby ten protokół.
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna być sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zawierać inwentaryzację powykonawczą w formie mapy oraz informację o zgodności usytuowania inwentaryzowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu albo o odstępstwach od tego projektu. Informacja taka może być zawarta na oddzielnym dokumencie lub na mapie inwentaryzacyjnej. Przykładowy wzór takiej informacji znajduje się w drukach do pobrania na dole strony.
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy stanowią: umowa o dostarczenie wody i odbiór ścieków, zawarta z właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz umowa o dostarczenie energii, zawarta z zakładem energetycznym.  Wystarczające będą również protokoły odbioru tych przyłączy.
Jeżeli projekt zakończonego obiektu wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych należy, przed zgłoszeniem do PINB, zawiadomić odpowiednio organy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania. Organy te mają 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie użytkowania obiektu. Mogą one przeprowadzić kontrolę i wydać stanowisko w formie decyzji, lub  nie zająć stanowiska, wydając tym samym „milczącą zgodę”. Inwestor chcący zgłosić zakończenie budowy  obiektu który został uzgodniony od względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, dołącza oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na dole strony.

 

Jeżeli podczas budowy dokonano nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu należy je przedstawić na rysunkach zamiennych. Mogą być to kopie rysunków z projektu z naniesionymi na czerwono zmianami, i jeśli zachodzi potrzeba również z uzupełniającym opisem.  Nieistotnymi odstępstwami są najczęściej:  zmiana lokalizacji ścianek działowych, zmiana wielkości okien i drzwi i ich położenia i zmiany przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w budynku.  Nie są nieistotnymi odstępstwami: zmiana usytuowania budynku na działce, zmiana długości/szerokości/wysokości budynku a także inne sytuacje, opisane w art 36a ust. 5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstąpienia od projektu powinny być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli był ustanowiony) na oświadczeniu kierownika budowy o zakończeniu budowy.
 
 
Wszystkie załączniki należy złożyć w oryginale, lub na kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Po sprawdzeniu kompletności wniosku wszystkie oryginały z wyjątkiem wniosku i oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwraca zgłaszającemu.

 

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu innego niż budynek mieszkalny lub instalacji i urządzeń z nim związanych wiąże się z koniecznością wniesienia opłat. Szczegółowe informacje o opłatach skarbowych znajdują się w w zakładce Opłaty skarbowe.

 

Poniżej znajdują się druki do pobrania, potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych:

 

 

 

 

druki mają charakter jedynie informacyjny/przykładowy

sporządził: Sylwester Chwedczuk