Jesteś tutaj: Bip -> Zadania i kompetencje
Zadania i kompetencje

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach realizuje zadania nadzoru budowlanego na terenie powiatu łosickiego. Do podstawowych zadań i kompetencji Inspektoratu należy:

 1. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 2. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 4. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:
  1. bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia,
  2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia dla środowiska,
  3. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.
 5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 6. Przyjmowanie wybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania:
  1. na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania,
  2. poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.
 7. Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 8. Kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i w sposób nie zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, środowisku oraz bezpieczeństwu mienia.
 9. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub sporządzenie i przedłożenie ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 10. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.
 11. Wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
 12. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.
 13. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.
 14. Występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
 15. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec niewykonanych decyzji administracyjnych.