Jesteś tutaj: Bip -> Status prawny
Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Nadzoru Budowlanego w Łosicach został utworzony na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zmianami).

Inspektorat działa w oparciu o przepisy:

  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami),
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),
  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zmianami),
  4. ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218 z późn. zmianami),
  5. regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łosicach.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest organem administracji publicznej powoływanym i odwoływanym przez Starostę  Łosickiego. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie.