Jesteś tutaj: Bip -> Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pinb.losice.pl
Data publikacji strony internetowej: 15-01-2018 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 27-06-2018 r.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
   • niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy itp.),
   • część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy,
   • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 2. nieproporcjonalne obciążenie:
   • nie dotyczy
 3. treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
 • treści będące w posiadaniu urzędu, które nie zostały wytworzone przez PINB w Łosicach lub na jego rzecz wytworzone albo przez urząd nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której urząd nie jest uprawniony,
 • treści prezentujące materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub
  • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem darmowych walidatorów WCAG dostępnych online.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23-09-2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres email:  pinb@losice.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP:  /PINBLosice/SkrytkaESP lub pisemnie na adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem +48 83 359 04 52.

Każdy ma prawo wystąpić do PINB w Łosicach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 z dnia 2019.05.08). Zapewnienie przedmiotowej dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie możliwe w w/w terminie to urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku gdy urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, to niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby PINB w Łosicach dla osób niepełnosprawnych
PINB mieści się na drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Łosice, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.
Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, dostępny z poziomu chodnika.
W budynku nie ma windy.
Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.