Jesteś tutaj: Bip -> – Opłaty skarbowe
– Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, na terenie powiatu łosickiego należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Łosice:
 • Bank Spółdzielczy w Łosicach nr konta 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Łosice (Łosice, ul. Piłsudskiego 6, I piętro)

 

 

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach informuje, zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącej załącznik do ustawy  o opłacie skarbowej, stawka za:

 

1.   Ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury)

 

2.   Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:
 • warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25zł za każdy m2 pow. użytkowej, nie więcej niż 134,75 zł (w budynkach o funkcji mieszanej nie uwzględnia się pow. mieszkalnej tych budynków)
 • placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50zł za każdy obiekt
 • budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego – 12,00 zł za każdy obiekt
 • stawów rybnych – 24,00 zł za każdy obiekt
Opłat skarbowych nie pobiera się od przyjęcia zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

3.   Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego:
 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25zł za każdy m2 pow. użytkowej, nie więcej niż 134,75 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50zł za każdy obiekt
 • innego budynku – 12 zł za każdy obiekt
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5,00zł za każdy obiekt
 • budowli związanych z produkcją rolną – 28,00 zł za każdy obiekt
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi długości powyżej 1km – 535,75zł za każdy obiekt
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, długości do 1km – 26,25zł za każdy obiekt
 • innych budowli – 38,75 zł za każdy obiekt
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł za każde urządzenie
Z opłat zwolnione są pozwolenia na użytkowanie:
 • wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na użytkowanie, obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej). Zwolnione  z opłat są również jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne wg art. 7 w/w ustawy.

opracował: Sylwester Chwedczuk